Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Vandyck 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vandyck Stores B.V. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Vandyck Stores B.V.
Databankweg 10
3821 AL Amersfoort
Telefoonnummer: 033 4560090
E-mailadres:  info@vandyckshop.com
KvK-nummer: 32128759
Btw-nummer: NL 800807297 B01


ARTIKEL 1.       Definities

Vandyck: gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Vandyck Stores B.V. onder registratienummer 32128759
Website: de website van Vandyck, te raadplegen via vandyckshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Vandyck en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Vandyck en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

  ARTIKEL 2.      Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Vandyck zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Vandyck slechts bindend, indien en voor zover deze door Vandyck uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

   

  ARTIKEL 3.      Prijzen en informatie

  1. Alle op de Website en in andere van Vandyck afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vandyck kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Vandyck afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  4. Vandyck kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

    

   ARTIKEL 4.       Totstandkoming Overeenkomst
   1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Vandyck en het voldoen aan de daarbij door Vandyck gestelde voorwaarden.
   2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vandyck onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
   3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Vandyck het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
   4. Vandyck kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Vandyck op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

     

    ARTIKEL 5.       Uitvoering Overeenkomst

    1. Zodra de bestelling door Vandyck is ontvangen, stuurt Vandyck de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
    2. Vandyck is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
    3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
    4. Indien Vandyck de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
    5. Vandyck raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
    6. Zodra de te leveren producten door Klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
    7. Vandyck is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

     

    ARTIKEL 6.       Herroepingsrecht/retour

    1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
    2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Vandyck binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    3. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
    4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
    5. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Vandyck een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling, aan Klant worden terugbetaald.
    6. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
    7. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan is volgens voorgaand lid.
    8. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Vandyck, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vandyck kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Vandyck bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Het modelformulier voor herroeping is opgenomen in bijlage 1 onderaan deze algemene voorwaarden.
    9. Producten kunnen geretourneerd worden aan:
     Vandyck Stores B.V.
     t.a.v. Vandyckshop
     Databankweg 10
     3821 AL Amersfoort
    10. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vandyck de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Vandyck aanbiedt het product zelf af te halen, mag Vandyck wachten met terugbetalen tot Vandyck het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
    11. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
    12. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
     1. Producten die in verband met hygiëne of gezondheidsbescherming verzegeld geleverd worden en waarvan Klant de verzegeling na aflevering heeft verbroken.
     2. Producten die overeenkomstig specificaties van Klant zijn vervaardigd (maatwerk). 

     

    ARTIKEL 7.       Betaling

    1. Klant dient betalingen aan Vandyck volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Vandyck is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling tijdens of na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
    2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Vandyck is gewezen op de te late betaling en Vandyck de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vandyck gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

      

     ARTIKEL 8.       Garantie en conformiteit

     1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
     2. Vandyck draagt er zorg voor dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, draagt Vandyck er tevens zorg voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
     3. Een door Vandyck, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
     4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Vandyck daarvan in kennis te stellen.
     5. Indien Vandyck de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

      

     ARTIKEL 9.       Klachtenprocedure

     1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Vandyck, dan kan hij bij Vandyck telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
     2. Vandyck geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Vandyck binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
     3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/

      

     ARTIKEL 10.     Eigendomsvoorbehoud
     1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Vandyck.
     2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering die Vandyck direct jegens Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van haar verplichtingen jegens Vandyck. 

      

     ARTIKEL 11.     Persoonsgegevens
     1. Vandyck verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring. 
      ARTIKEL 12.     Slotbepalingen
      1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
      2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vandyck gevestigd is.
      3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
      4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 


      BIJLAGE 1.      MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
      (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)  


      Aan: [naam ondernemer] 
       Ik deel/Wij delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

        de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]
        de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
        de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst],

        herroep/herroepen*

        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
        [Naam consumenten(en)]
        [Adres consument(en)]
        [Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)]

         * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

         Terugkeren naar winkel

         Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen

         Totaal (BTW incl.)